Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Cookies Policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & cookies

Ο δικτυακός τόπος ckontova.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" (στο εξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και πως το ckontova.com διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα.

Η προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από την παρούσα Πολιτική και από όσα ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει τη σχέση μεταξύ των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του ckontova.com.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του. Επίσης, η Πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το ckontova.com.

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ: https://www.ckontova.com/el/terms-of-use (στο εξής οι "Όροι Χρήσης"). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους Χρήσης.

Μελλοντικά, το ckontova.com ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του ckontova.com που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ckontova.com διέπεται από ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή Πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.  

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.
 2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
 3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στο ckontova.com και την χρήση αυτού.

Με την επίσκεψη στο ckontova.com και την χρήση του αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική και συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής οφείλετε να μην προβείτε στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να σταματήσετε την πλοήγηση στο ckontova.com.

 

Ορισμοί

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» : κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» : κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Το ckontova.com συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από το ckontova.com με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Συγκεκριμένα, σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας και βάση της νομιμότητάς τους είναι η εκτέλεση σύμβασης και η ολοκλήρωση και διεκπεραίωση παραγγελιών, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη με σκοπό την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του, και η, κατόπιν συναίνεσης του χρήστη, αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter) στον χρήστη & η αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (προφίλ) καθώς και λόγοι βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών (στατιστική επεξεργασία δεδομένων τα οποία δεν δύνανται να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο).

 

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων 

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιήσει μία παραγγελία, είτε ως απλός «επισκέπτης» του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε έχοντας πρώτα κάνει «εγγραφή» στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στα δεδομένα των απλών επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος και στα δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, ως εξής:

(α) ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: 

- Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα:

Κατά την πλοήγησή σας στο ckontova.com συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του ckontova.com και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία, ασφάλεια, υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του καθώς και τη βελτίωση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

-  Φόρμα Επικοινωνίας:

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο («Επικοινωνία») κάτω αριστερά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρέχοντάς μας προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: όνομα, email, τηλέφωνο, καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να περιλαμβάνονται στα πεδία «θέμα» και «σχόλια» της εν λόγω φόρμας επικοινωνίας.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας.

-  Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter):

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να λαμβάνουν το Newsletter μας συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) στο πεδίο «Subscribe for our news» που βρίσκεται στις διάφορες σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το email τους θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το Newsletter μας μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν από την λήψη του πατώντας στον σύνδεσμο που θα τους παρέχεται για αυτό το σκοπό κάθε φορά που θα λαμβάνουν κάποιο Newsletter.Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης ζητήσει να γίνει παράδοση των προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση και συναίνεση του τρίτου, τον οποίο όρισε ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα για το σκοπό της παράδοσης και μόνο σε αυτό των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του τρίτου έναντι του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Το ckontova.com δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) και δεδομένων ανηλίκων, ενώ δεν απευθύνει τις υπηρεσίες του σε ανηλίκους.

(β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που πραγματοποιεί κάποιος παραγγελία είτε (i) ως «επισκέπτης», χωρίς δηλ. να πραγματοποιήσει «εγγραφή», είτε (ii) έχοντας πραγματοποιήσει «εγγραφή» στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ειδικότερα, (i) στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί παραγγελία ως επισκέπτης, συλλέγονται διάφορα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα και τα οποία, σύμφωνα με την αναρτημένη σχετική φόρμα, περιλαμβάνουν τα εξής: Όνομα, Επίθετο, Εταιρία, Email, Διεύθυνση, Πόλη, Νομός/Δήμος, Ταχυδρομικός Κώδικας, Χώρα, Τηλέφωνο, Φαξ, Φύλο.

ενώ (ii) στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί παραγγελία κατόπιν εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συλλέγονται επίσης διάφορα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα και τα οποία, σύμφωνα με την αναρτημένη σχετική φόρμα, περιλαμβάνουν τα εξής: Όνομα, Επίθετο, Εταιρία, Email, Διεύθυνση, Πόλη, Νομός/Δήμος, Ταχυδρομικός Κώδικας, Χώρα, Τηλέφωνο, Φαξ, Φύλο.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ckontova.com συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης και την διεκπεραίωση των παραγγελιών, όπως π.χ. για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη αναφορικά με τα στάδια στα οποία βρίσκεται η παραγγελία, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραγγελία και γενικώς την παροχή πληροφοριών για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, την παράδοση της παραγγελίας στον επιθυμητό τόπο/χώρο, την ταυτοποίηση του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την ενημέρωσή του για το υπάρχον απόθεμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

-   Δεδομένα πληρωμών:

Για την ολοκλήρωση της αγοράς ζητείται από τον χρήστη να πληρώσει και τότε εκείνος μεταφέρεται, ανάλογα με το τι θα επιλέξει, σε ασφαλές περιβάλλον και συγκεκριμένα (α) στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών της Eurobank για την χρέωση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών των πελατών της, ή (β) στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου και καταχωρεί τα δεδομένα που του ζητούνται. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ckontova.com σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει τα δεδομένα πληρωμών (στοιχεία καρτών κλπ). Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ckontova.com γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

-  Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter):

Κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και συγκεκριμένα πριν την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων για το άνοιγμα σχετικού λογαριασμού εγγραφής, μπορεί ο χρήστης που το επιθυμεί να ζητήσει να λαμβάνει το Newsletter μας καθώς και προωθητικές ενέργειές μας επιλέγοντας («τικάροντας») το σχετικό εικονίδιο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το email του χρήστη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορεί, εάν αλλάξει γνώμη στο μέλλον, να ζητήσει να εξαιρεθεί από την λήψη του Newsletter και προωθητικών ενεργειών μας στο μέλλον χρησιμοποιώντας την σχετική επιλογή που του παρέχεται μέσω του Πίνακα Λογαριασμού του (“My Dashboard”). 

 

Αποδέκτες δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι το ckontova.com. Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Το ckontova.com ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας παραγγελίας, όπως παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και άλλους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να επικοινωνεί μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχει λάβει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία καθώς και μεταφορικές εταιρείες. Το ckontova.com χρησιμοποιεί μόνο τρίτους οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται  μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη δικτυακού τόπου) και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και οι οποίοι λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Το ckontova.com δεν πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, το ckontova.com μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Οι διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο δικτυακό τόπος βρίσκεται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Το ckontova.com δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.

 

Ασφάλεια

Για το ckontova.com η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και για την προστασία τους έναντι τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, αποκάλυψης και άλλων μορφών αθέμιτης επεξεργασίας.

Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται.

 

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το ckontova.com ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελία ως επισκέπτης τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελία κατόπιν εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία μας μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους. Ο χρήστης που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να διορθώσει ή να αλλάξει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του (login) με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.  Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση του ckontova.com έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το ckontova.com θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών / χρηστών. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο και καθώς περιηγείστε στον δικτυακό τόπο και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες του δικτυακού τόπου επισκέπτεσθε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το online πρόγραμμα μάρκετινγκ "Google AdWords", συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μετατροπών. Η παρακολούθηση μετατροπών Google είναι μια υπηρεσία που διαχειρίζεται η Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, "Google"). Εάν κάνετε κλικ σε διαφημίσεις που τοποθετούνται από την Google, τοποθετείται στον υπολογιστή σας cookie για παρακολούθηση μετατροπών. Αυτά τα cookies έχουν περιορισμένη ισχύ, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική αναγνώριση. Εάν επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες στον ηλεκτρονικό μας κατάστημα και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ στη διαφήμιση και προωθηθήκατε στη συγκεκριμένη σελίδα. Κάθε πελάτης Google AdWords λαμβάνει ένα ξεχωριστό cookie. Επομένως, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των cookies που σχετίζονται με τους ιστότοπους των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής εξυπηρετούν το σκοπό της παραγωγής στατιστικών μετατροπών. Αυτό μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και έχουν προωθηθεί σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση των χρηστών. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εξατομικευμένη διαφήμιση στις ρυθμίσεις διαφήμισης της Google. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Επιπλέον χρησιμοποιούμε cookies για τη διασύνδεση με την υπηρεσία Facebook και το διαμοιρασμό περιεχομένου, καθώς και για την καταγραφή των ενεργειών που ενδεχομένως γίνονται από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας Facebook pixel. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) "Custom Audiences" από το Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ, "Facebook"). Μέσω αυτής της λειτουργίας την οποία έχουμε ενσωματώσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα λαμβάνει στοχευμένη διαφήμιση στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Καθώς δημιουργείται μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο διακομιστής Facebook ενημερώνεται ποια από τις ιστοσελίδες μας επισκεφθήκατε. Το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook και όταν επισκέπτεστε το κοινωνικό δίκτυο Facebook, θα εμφανιστούν εξατομικευμένες διαφημίσεις Facebook. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Custom Audiences". Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα της Google Inc. για την ενσωμάτωση των “Google Maps” (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. "Google") η οποία παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες και διαδραστικούς χάρτες. Η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα επισκεπτών στον ιστότοπο όταν ανακαλούν σελίδες με ενσωματωμένους χάρτες Google(Google maps). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Google, τα δικαιώματά σας και το απόρρητο μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://www.google.com/privacypolicy.html. Σε περίπτωση που θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου, για παράδειγμα τη διαδραστική απεικόνιση χαρτών.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο δικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers.

Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό τόπο.

 

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών 

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλειπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η Ckontova.com θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Ckontova.com μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου τότε το ckontova.com δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες. 
 • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
 • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του ckontova.com μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ckontova.com

ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Δημοκρίτου 34-36, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673 To ckontova.com έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τo ckontova.com, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική.

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεχτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία. 

8