Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός μας τόπος, δικαιούχος του οποίου είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ’’, εφεξής και χάριν συντομίας "ckontova", προσφέρει τις πληροφορίες και υπηρεσίες του υπό τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης, προτού προβεί στη χρήση των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην ckontova τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

1.         Εισαγωγή

Η ckontova παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου πλήθος πληροφοριών, σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών με την ckontova, καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μία φόρμα επικοινωνίας, με σκοπό την καταχώρηση αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων κλπ των χρηστών. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

 

2.         Όροι Εγγραφής & Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η ckontova και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Αν ο χρήστης επιθυμεί να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει μέσα στον ιστότοπο, προκειμένου να εκφράσει αίτημα, παράπονο, αναφορά κλπ, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, ώστε να λάβει την απάντησή του.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου, αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του ιστότοπου, παρέχεται «όπως έχει» και η ckontova ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών, καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση του ιστότοπου. Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπρόσθετα, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η ckontova δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστότοπου φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

 

3.         Περιορισμός Ευθύνης ckontova

Η ckontova καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες του ιστότοπου να παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα και υποχρεούται να λάβει σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU GDPR) 679/2016, με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του.

Η ckontova διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

4.         Αποκλεισμός Ευθύνης Για Τις Παρεχόμενες Πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και αφορούν στις υπηρεσίες της ckontova προέρχονται από την ckontova. Αντιθέτως, η ckontova ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον ιστότοπο, καθώς επίσης και την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω, η ckontova δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορική συναλλαγή μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή της ckontova για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο με δική του πρωτοβουλία.

 

5.         Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ckontova, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική πληροφόρηση.

Η ckontova πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη και αληθή. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ckontova ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ckontova, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η ckontova έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου, του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

 

6.         Προσωπικά Δεδομένα

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της ckontova σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Η ιστοσελίδα της www.ckontova.com, στην οποία εμφανίζεται πάντα η παραπάνω ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ προσωπικών δεδομένων και που σας ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω, που έχουν συλλεγεί από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και μόνο με δική σας πρωτοβουλία και επιθυμία να μας υποβάλετε αίτημα, παράπονο, άποψη, ερώτημα κλπ. πραγματοποιώντας αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

• Πληροφορίες που συλλέγονται
• Οι επιλογές σας
• Ασφάλεια
• Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
• Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων
• Ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων
• Πως να επικοινωνήσετε με εμάς

•Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες

 

Πληροφορίες που συλλέγονται

- Προσωπικές πληροφορίες: Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την ckontova και τις υπηρεσίες που παρέχει. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, περιεχόμενο μηνύματος κλπ) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.

- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό παραπόνων κλπ) που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

 

Οι επιλογές σας

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με αίτησή σας, αν αυτό μας το επιτρέπει ο νόμος. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Ασφάλεια

Η ckontova χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η ckontova χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η  ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας ή να εξυπηρετούν ανάγκες της για την λειτουργία της επιχείρησης. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές και σας συνιστούμε να πληροφορείστε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο ασκών την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Κατά διαστήματα η ckontova ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του ιστότοπου και της πολιτικής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την ckontova

Για να μας υποβάλετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η ckontova να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ckontova.com ή στο τηλ. 210.2838092 ή με επιστολή στην διεύθυνση της επιχείρησης, επί της οδού Δημοκρίτου 34-36 στην Αθήνα, Κολωνάκι.

 

ΑυτόματαΣυλλεγόμενεςΠληροφορίες

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε, χρησιμοποιώντας αυτόματες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν cookies.

 

Παρακαλώ ενημερωθείτε για την πολιτική cookiesτου ιστότοπου.

 

7.   Έκπτωση Εγγραφής        

Στην περίπτωση που έχετε ζητήσει να λαμβάνετε το Newsletter μας συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) στο πεδίο «Εγγραφείτε Εδώ» («subscribe here») αυτομάτως κερδίζετε έκπτωση 10% για την πρώτη σας παραγγελία. Ο κωδικός της έκπτωσης σας αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Η έκπτωση αυτή παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής του συγκεκριμένου προϊόντος που έχει αγοραστεί με την έκπτωση 10%, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αγορά.

 

8.    Διανομή

-          ΑΤΤΙΚΗ

Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω :

α) ACS Courier εντός 3 εργάσιμων ημερών.

 • Για παραγγελίες άνω των 300,00 €, το κόστος αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Για παραγγελίες κάτω των 300,00 €, το κόστος αποστολής είναι 3,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

είτε

β)  Deliver Wow.

 • Για παράδοση αυθημερόν το κόστος αποστολής είναι 6,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
 • Για παράδοση εντός 1 εργάσιμης ημέρας το κόστος αποστολής είναι 3,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

-          ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω ACS Courier εντός 3 εργάσιμων ημερών.

 • Για παραγγελίες άνω των 300,00 €, το κόστος αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Για παραγγελίες κάτω των 300,00 €, το κόστος αποστολής είναι 4,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

 

-          ΚΥΠΡΟΣ

Τα προϊόντα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας:

 • ACS Courier εντός 7 εργάσιμων ημερών και το κόστος αποστολής είναι 8,00 €.
 • ACS Express εντός 2 εργάσιμων ημερών και το κόστος αποστολής είναι 22,00 €.

 

-           ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες: Τα προϊόντα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το UPS Standard εντός 3-5 εργάσιμων ημερών και το κόστος αποστολής είναι 12,00 € ή το UPS Express εντός 1-2 εργάσιμων ημερών και το κόστος αποστολής είναι 22,00 €. Στην περίπτωση που η UPS δεν εξυπηρετεί κάποια χώρα ή περιοχή, τα προϊόντα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τα ΕΛΤΑ, Στην περίπτωση αυτή το κόστος αποστολής είναι 15,00 €.

Οι παραπάνω χρόνοι αποστολής σημειώνονται όπως μας έχουν υποδειχθεί από τις αντίστοιχες εταιρίες courier.

Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων και η αρχική παραγγελία σας ξεπέρασε τα 300,00 ευρώ, τότε τα αρχικά έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν εσάς και θα αφαιρεθούν από την επιστροφή χρημάτων.

Οι παραγγελίες σας εκτελούνται από εμάς σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η ημέρα παράδοσης είναι αργία θα λάβετε την παραγγελία σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ckontova διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να επιλέξει προς όφελός σας την αποστολή των προϊόντων με διαφορετική, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, εταιρία courier.

 

9.         Πολιτική Επιστροφής - Αλλαγής Προϊόντων

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦH

 

ΕΛΛΑΔΑ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αρχική παραλαβή του από εσάς και εμείς σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας είτε με τη μορφή πιστωτικού σημειώματος είτε τοις μετρητοίς. Πλήρης επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εμάς. Η επιστροφή προϊόντων γίνεται δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται λόγω σφάλματος εκ μέρους μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κόστος επιστροφής του προϊόντος σε εμάς σας επιβαρύνει. Επιπλέον, στην περίπτωση που η αρχική σας παραγγελία ξεπέρασε τα 300,00 ευρώ, σας επιβαρύνουν και τα αρχικά έξοδα αποστολής, τα οποία θα αφαιρεθούν από την επιστροφή χρημάτων.

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για προϊόντα σε προσφορά ή έκπτωση, για προϊόντα προηγούμενων συλλογών ούτε για παραγγελίες με πιστωτικά σημειώματα ή κάρτες δώρων. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορoύμε να εκδώσουμε ένα πιστωτικό κουπόνι για το e-shop μας, ο κωδικός του οποίου θα σας αποστέλλεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει σε εμάς, με διάρκεια ενός έτους, μετά το πέρας του οποίου το πιστωτικό κουπόνι δεν θα έχει πλέον ισχύ.


Όλες οι επιστροφές πρέπει να γίνονται από εταιρείες ταχυμεταφορών και να παραδίδονται στα κεντρικά μας γραφεία. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Το προϊόν είναι δική σας ευθύνη έως ότου φτάσει σε εμάς. Για δική σας προστασία, σας συνιστούμε να στείλετε το δέμα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία παράδοσης που σας ασφαλίζει για την αξία των αγαθών.

Εάν αποστείλετε με ACS courier, έχετε την επιλογή να χρεώσετε τα έξοδα αποστολής στον κωδικό μας και τότε θα αφαιρέσουμε το ποσό από την επιστροφή χρημάτων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα δεχτούμε την επιστροφή μόνο εάν δεν υπάρχει ζημιά ή φθορά και εάν το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του.

Όλα τα εμπορεύματα εξετάζονται διεξοδικά κατά την επιστροφή τους σε εμάς.

Εάν ένα προϊόν επιστραφεί σε ακατάλληλη κατάσταση, δεν θα γίνει αποδεκτό.

Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα συσκευάζονται κατάλληλα (όχι απαραίτητα στην αρχική συσκευασία) και ότι δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό παραγγελίας. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή χωρίς αυτή την λεπτομέρεια, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τη "φόρμα επιστροφής" και τη συμπεριλάβατε στο δέμα επιστροφής. Μπορείτε να βρείτε τη "φόρμα επιστροφής" εδώ.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα που μας επιστρέφονται κατά λάθος.

Σας συνιστούμε να διατηρήσετε την απόδειξη αποστολής / ταχυμεταφοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής και να λάβετε ένα email από εμάς που να δηλώνει ότι έχουμε λάβει την επιστρεφόμενη αποστολή σας.

Επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές στην κατηγορία σκουλαρίκια και θερμός.

 

ΑΛΛΑΓH

Τα προϊόντα μπορούν να αλλάζονται είτε για ίδιο προϊόν σε διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, είτε για οποιοδήποτε προϊόν οποιασδήποτε συλλογής μας ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή ενός προϊόντος μπορείτε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αρχική παραλαβή του από εσάς. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται λόγω σφάλματος εκ μέρους μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κόστος επιστροφής του προϊόντος σε εμάς και το κόστος της εκ νέου αποστολής σας επιβαρύνει. Μπορείτε να κάνετε μόνο δύο αλλαγές ανά προϊόν.

Όλες οι επιστροφές πρέπει να γίνονται από εταιρείες ταχυμεταφορών και να παραδίδονται στα κεντρικά μας γραφεία. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Το προϊόν είναι στη δική σας ευθύνη έως ότου φτάσει σε εμάς. Σας συνιστούμε να στείλετε το δέμα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία παράδοσης που σας ασφαλίζει για την αξία των αγαθών.

Θα δεχτoύμε την επιστροφή μόνο εάν δεν υπάρχει ζημιά ή φθορά και εάν το προϊόν. συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του.

Όλα τα εμπορεύματα εξετάζονται διεξοδικά κατά την επιστροφή τους σε εμάς.

Εάν ένα προϊόν επιστραφεί σε ακατάλληλη κατάσταση, δεν θα γίνει αποδεκτό.

Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή επιστροφή των προϊόντων σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα συσκευάζονται κατάλληλα (όχι απαραίτητα στην αρχική συσκευασία) και ότι δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό παραγγελίας. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή χωρίς αυτή την λεπτομέρεια, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει στη "φόρμα επιστροφής" τον αριθμό παραγγελίας και τις λεπτομέρειες της αλλαγής και τη συμπεριλάβατε στο δέμα επιστροφής. Μπορείτε να βρείτε τη "φόρμα επιστροφής" εδώ.

Το νέο προϊόν θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση της αρχικής σας παραγγελίας, εκτός εάν έχει καθοριστεί εναλλακτική διεύθυνση στην φόρμας επιστροφής.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα που μας επιστρέφονται κατά λάθος.

Σας συνιστούμε να διατηρήσετε την απόδειξη αποστολής / ταχυμεταφοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής και να λάβετε ένα email από εμάς που να δηλώνει ότι έχουμε λάβει την επιστρεφόμενη αποστολή σας.

H έκπτωση 10% λόγω της εγγραφής σας στον ιστότοπο, ισχύει μόνο για την αρχική σας παραγγελία, αλλά δεν ισχύει σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος στο οποίο αυτή είχε υπολογιστεί. Η αλλαγή στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ανωτέρω έκπτωση και με βάση την αρχική τιμή του προϊόντος που επιθυμείτε να αλλάξετε. 

Αλλαγές δεν γίνονται αποδεκτές στην κατηγορία σκουλαρίκια και θερμός.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ

ckontova
Δημοκρίτου 34-36, Αθήνα, Κολωνάκι
Αττική, 10673
Τηλ .: 210.2838092ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στην περίπτωση αλλαγής ενός προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κάνετε μια νέα παραγγελία, προτού επιστρέψετε το προϊόν.

Η πολιτική των τελωνείων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τους φόρους που θα επιβαρυνθείτε προκειμένου να παραλάβετε τα προϊόντα μας. Λάβετε υπόψη ότι τα τελωνειακά τέλη ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια των αργιών ή των εθνικών αργιών στη χώρα σας ενδέχεται να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε την παραγγελία σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με την επιστροφή ή την αλλαγή προϊόντων από πελάτες του εξωτερικού ισχύει η παραπάνω πολιτική επιστροφής και αλλαγής προϊόντων από πελάτες εντός Ελλάδας.

 

10.       Πληρωμές και Ασφάλεια

Οι διάφορες μέθοδοι πληρωμής που διατίθενται από το ckontova για online αγορές είναι οι εξής:

 • Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα: χρεώσεις γίνονται μέσω της υπηρεσίας Eurobank.
  Αποδεκτές κάρτες: Visa, Mastercard και American Express.
 • PayPal.
 • Τραπεζική κατάθεση (Eurobank ή Alpha Bank) (Τα τραπεζικά έξοδα χρεώνονται στον πελάτη).
 • Αντικαταβολή: η αποπληρωμή πραγματοποιείται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Στο τελικό ποσό προστίθεται προμήθεια 2,00 € για παραγγελίες έως 499,00 €.
 • Μετρητά.

Ασφάλεια

Συνειδητοποιώντας τη σημασία της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών σας, έχουμε λάβει κάθε προφύλαξη και όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα.

 

Μυστικότητα - Κρυπτογράφηση

Από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικτυακής σας περιόδου λειτουργίας, όλα τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται στο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησής σας κρυπτογραφεί τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το κλειδί 128 bit και στη συνέχεια στέλνει τις πληροφορίες στο σύστημα. Το σύστημα αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (το οποίο είναι προκαθορισμένο κατά την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Το σύστημα σας στέλνει πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 

11.       Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

 

12.       Λοιποί Όροι

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές  του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον  σχετικό Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η ckontova δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

 

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την ckontova, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 13.11.2020

8